Az adatkezelő adatai, elérhetősége: 
 
Név: EUROKOMAX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1174 Budapest, Orgoványi utca 34.
Telefon: 1-294-6142
E-mail: office@eurokomax.hu​ (csak adatkezeléssel kapcsolatban)
www.eurokomax.hu 
 
I. Az adatkezelés általános tájékoztató 
 
Az EUROKOMAX KFT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - továbbiakban: RENDELET - rendelkezései szerint, a személyes adat tulajdonosának továbbiakban: ​érintett - ​önkéntes hozzájárulása, valamint jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeli a személyes adatokat. 
 
A jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed:
● Az EUROKOMAX KFT részére elektronikus úton, telefonon vagy személyesen továbbított személyes adatokra.
● Az érintett által a EUROKOMAX KFT munkatársaival lefolytatott telefonos, vagy személyes beszélgetés során rögzített adatokra. 
 
II. Adatkezelés jogalapja 
 
Megrendelés, áruszállítás, javítási szolgáltatás: A EUROKOMAX KFT a személyes adatokat a RENDELET szerint, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. 
Számlázás: A EUROKOMAX KFT a személyes adatokat a RENDELET szerint, jogi kötelezettség teljesítése alapján, a 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2) bekezdése szerint kezeli. 
Az érintett hozzájárulása és jogi kötelezettség alapján, a EUROKOMAX KFT a III. pontban megfogalmazott adatkezeléseket hajtja végre.  
 
III. Az adatkezelés célja 
 
EUROKOMAX KFT-nek személyesen, telefonon, e-mail-en vagy a cég webáruházában leadott megrendelések teljesítése és a jótállási / szavatossági kötelezettségek vonatkozó törvények szerinti betartása. 
 
IV. Adatkezelések 
 
A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés:
● Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét a RENDELET és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja RENDELET 6 cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
● Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 
● A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
● Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 plusz egy évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az EUROKOMAX KFT a RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8  plusz egy évig megőrizni. 
 
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés:
● Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét a RENDELET rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja RENDELET 6 cikk (1) bekezdés  a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
● Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
● A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
● Az adatkezelés időtartama: Az EUROKOMAX KFT  az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 
 
Javítási szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés:
● Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét a RENDELET rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja RENDELET 6 cikk (1) bekezdés  a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
● Az adatkezelés célja: Az Ön által vásárolt áruval kapcsolatos garanciális és szerviz tevékenységek ellátása.
● A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, vásárolt termék gyári száma illetve cikkszáma
● Az adatkezelés időtartama: Az ​ EUROKOMAX KFT az adatokat a megvásárolt termékhez kapcsolódó garancia lejáratáig kezeli. 
 
VI. Adatfeldolgozó 
 
Számlázás: A megrendelt áruk kiállított számláihoz kapcsolódó számviteli feladatokat, az EUROKOMAX KFT által biztosított felületen a Bér-Mix Bt. látja el. A kiállított számlákat EUROKOMAX KFT a tájékoztató IV. pontja szerint kezeli. 
 
VII. Adatbiztonság  
 
Az EUROKOMAX KFT megteszi és fenntartja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az érintett személyes adatainak elvesztésének,      megsemmisülésének, nem szándékolt megváltozásának vagy harmadik fél általi jogosulatlan megszerzésének megelőzéséhez szükségesek. Az EUROKOMAX KFT és az általa megbízott adatfeldolgozók az érintett által megadott adatokat kizárólag az adatkezelés céljából, a tájékoztató IV. pontjában meghatározott ideig kezelik. Az EUROKOMAX KFT és az általa megbízott adatfeldolgozók kizárólag olyan szoftvereket és online megoldásokat alkalmaznak, amelyek RENDELET-ben megfogalmazott rendelkezésekkel teljes összhangban állnak.  
 
VIII. Adatvédelmi incidens 
 
A EUROKOMAX KFT által kezelt személyes adatokat érintő adatvédelmi incidens esetén a EUROKOMAX KFT, a tudomás szerzést követően indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül értesíti az érintetett és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban minden esetben adatvédelmi hatásvizsgálatot folytat le, amelynek eredményéről az érintettet értesíti. 
 
IX. Az érintett jogai Érintett a RENDELET-ben megfogalmazott, jogaival élhet:
● tájékoztatás: érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
● hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart,
● törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet,
● helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől,
● elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden ésszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről értesítést kapjon,
● adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles, az érintett által megadott személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri,
● tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti,
● adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat , további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
 
Az érintett megkeresésére EUROKOMAX KFT, a RENDELET által biztosított 30 napos határidőn belül köteles választ adni. 
 
X. Jogorvoslatok 
 
Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.  
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál https://naih.hu/online-uegyinditas.html - bejelentéssel az érintett vizsgálatot      kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.